معرفی مراکز بایومارین

[12:12] 1396/08/08 | بخش اخبار
معرفی مراکز بایومارین

معرفی مراکز بایومارین
نام مرکز: سيمای فرح
مدير مركز: فرح خالقی
آدرس: تهران، پاسداران، بوستان هشتم، نبش پایدارفرد (امیر ابراهیمی)،طبقه 2،قنادی سولدوش
تلفن: ٠٢١٢٢٥٨١٠١٢
مراجعه با هماهنگی قبلی

بالا

<p dir="rtl">معرفی مراکز بایومارین<br /> نام مرکز: سيمای فرح<br /> مدير مركز: فرح خالقی<br /> آدرس: تهران، پاسداران، بوستان هشتم، نبش پایدارفرد (امیر ابراهیمی)،طبقه 2،قنادی سولدوش<br /> تلفن: ٠٢١٢٢٥٨١٠١٢<br /> مراجعه با هماهنگی قبلی</p>