معرفی مراکز بایومارین

[12:02] 1396/08/08 | بخش اخبار
معرفی مراکز بایومارین

معرفی مراکز بایومارین
مدير مركز: خانم گلزاری
آدرس: تهران، مرزداران، آریافر، گلدیس ۵، پلاک ۶، واحد ۳ و  ٤
تلفن: ٠٩١٢٦٧٨١٩٧٤
مراجعه با هماهنگی قبلی

بالا

<p dir="rtl">معرفی مراکز بایومارین<br /> مدير مركز: خانم گلزاری<br /> آدرس: تهران، مرزداران، آریافر، گلدیس ۵، پلاک ۶، واحد ۳ و &nbsp;٤<br /> تلفن: ٠٩١٢٦٧٨١٩٧٤<br /> مراجعه با هماهنگی قبلی</p>