معرفى سومين مركز بايومارين

[11:14] 1396/07/01 | بخش اخبار
معرفى سومين مركز بايومارين

معرفى سومين مركز بايومارين
نام مركز: آرایشگاه نقره نگار
مدير مركز: خانم شایگان
آدرس: تهران، فلكه اول تهرانپارس، خيابان 142، پلاک 5
تلفن: 09124860394
مراجعه با هماهنگى قبلى

بالا

<p dir="rtl">معرفى سومين مركز بايومارين<br /> نام مركز: آرایشگاه نقره نگار<br /> مدير مركز: خانم شایگان<br /> آدرس: تهران، فلكه اول تهرانپارس، خيابان 142، پلاک 5<br /> تلفن: 09124860394<br /> مراجعه با هماهنگى قبلى</p>