معرفی مراكز بايومارين (2)

[13:28] 1396/04/27 | بخش اخبار
معرفی مراكز بايومارين (2)

معرفى دومين مركز بايومارين
نام مركز: لوتوس
مدير مركز: خانم سعيدى
آدرس: خيابان شيخ بهايى- بالاتر از مركز خريد سئول- نبش كوچه مسعود
تلفن: ٠٩١٢٣٤٩١٨٠٦
مراجعه با هماهنگى قبلى

بالا

<p dir="rtl"><strong>معرفى دومين مركز بايومارين</strong><br /> <strong>نام مركز: </strong>لوتوس<br /> <strong>مدير مركز: </strong>خانم سعيدى<br /> <strong>آدرس:</strong> خيابان شيخ بهايى- بالاتر از مركز خريد سئول- نبش كوچه مسعود<br /> <strong>تلفن: </strong>٠٩١٢٣٤٩١٨٠٦<br /> مراجعه با هماهنگى قبلى</p>