معرفی مراكز بايومارين (1)

[13:26] 1396/04/27 | بخش اخبار
معرفی مراكز بايومارين (1)

معرفی مركز بايومارين ( ارائه دهنده خدمات پوست)
آدرس: شريعتی- حسينه ارشاد- كوچه ارشاد-ساختمان پزشكان برگزيده- طبقه سوم- واحد ٢٤
تلفن: ٠٩١٢١٤٦٨٥٧١
مدير مركز: خانم امينی
مراجعه با هماهنگي قبلی

بالا

<p dir="rtl"><strong>معرفی مركز بايومارين ( ارائه دهنده خدمات پوست)</strong><br /> <strong>آدرس:</strong> شريعتی- حسينه ارشاد- كوچه ارشاد-ساختمان پزشكان برگزيده- طبقه سوم- واحد ٢٤<br /> <strong>تلفن: </strong>٠٩١٢١٤٦٨٥٧١<br /> <strong>مدير مركز: </strong>خانم امينی<br /> مراجعه با هماهنگي قبلی</p>